wearing coat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearing coat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearing coat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearing coat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wearing coat

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp phủ mặt cầu