wearing plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearing plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearing plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearing plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wearing plate

    * kỹ thuật

    tấm chống mòn