wear limits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear limits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear limits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear limits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wear limits

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giới hạn mòn