weary willie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weary willie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weary willie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weary willie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weary willie

    Similar:

    kelly: United States circus clown (1898-1979)

    Synonyms: Emmett Kelly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).