weary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weary.

Từ điển Anh Việt

 • weary

  /'wiəri/

  * tính từ

  mệt, mệt mỏi, rã rời, mệt lử

  weary in body and mind: mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần

  chán, ngấy, chán ngắt

  to be weary of someone's complaints: chán về những lời than phiền của người nào

  * ngoại động từ

  làm cho mỏi mệt

  làm cho chán ngắt

  * nội động từ

  trở nên mệt, mệt

  to weary for

  mong mỏi

  to weary for love: tương tư

  to weary of

  chán

  to weary of doing something: chán không muốn làm gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet