wear behavior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear behavior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear behavior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear behavior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wear behavior

    * kỹ thuật

    biến diễn ăn mòn

    động thái ăn mòn