wear-and-tear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear-and-tear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear-and-tear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear-and-tear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wear-and-tear

  * kỹ thuật

  hao mòn

  sự mài mòn

  xây dựng:

  độ (mài) mòn