wear test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wear test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phép thử độ chịu mòn