bear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear.

Từ điển Anh Việt

 • bear

  /beə/

  * (bất qui tắc) ngoại động từ (bore; borne, born)

  mang, cầm, vác, đội, đeo, ôm

  to bear a message: mang một bức thư

  to bear traces of a bombardment: mang dấu vết một cuộc ném bom

  the document bears no date: tài liệu không đề ngày

  to bear in mind: ghi nhớ; nhớ không quên

  chịu, chịu đựng

  to bear a part of the expenses: chịu một phần các khoản chi

  I can't bear that fellow: tôi không chịu được cái thằng cha ấy

  sinh, sinh sản, sinh lợi

  to fruit: ra quả, sinh quả

  to bear interest: sinh lãi, có lãi

  to bear a child: sinh con

  to be born in 1940: sinh năm 1940

  to bear oneself: cư xử, xử sự

  * nội động từ

  chịu, chịu đựng

  to grin and bear: cười mà chịu đứng

  chống đỡ, đỡ

  this beam can't bear: cái xà này không chống đỡ nổi

  có hiệu lực, ăn thua

  this argument did not bear: lý lẽ đó chẳng ăn thua gì; lý lẽ đó không có hiệu lực

  rẽ, quay, hướng về

  to bear to the right: rẽ sang phải

  ở vào (vị trí nào...)

  this island bears N.E. of the harbour: đảo đó ở về phía đông bắc hải cảng

  sinh, sinh sản, sinh lợi

  all these pear-trees bear very well: những cây lê này sinh rất nhiều quả, những cây lê này rất sai quả

  to bear away

  mang đi, cuốn đi, lôi đi

  to bear away the prize: giật giải, đoạt giải, chiếm giải

  to be borne away by one's enthusiasm: để cho nhiệt tình lôi cuốn đi

  đi xa, đi sang hướng khác

  to bear down: đánh quỵ, đánh gục

  to bear down an enemy: đánh quỵ kẻ thù

  to bear down upon: sà xuống, xông vào, chồm tới

  to bear down upon the enemy: xông vào kẻ thù

  to bear in: (hàng hải) đi về phía

  they were bearing in with the harbour: họ đang đi về phía cảng

  to bear of

  tách ra xa không cho tới gần

  mang đi, cuốn đi, lôi đi, đoạt

  to bear off the prize: đoạt giải, giật giải, chiếm giải

  (hàng hải) rời bến xa thuyền (thuyền, tàu)

  to bear on (upon)

  có liên quan tới, quy vào

  all the evidence bears on the same point: tất cả chứng cớ đều quy vào một điểm

  tì mạnh vào, chống mạnh vào; ấn mạnh xuống

  if you bear too hard on the point of you pencil, it may break: nếu anh ấn đầu bút chì, nó có thể gãy

  to bear out

  xác nhận, xác minh

  statements is borne out by these documents: lời tuyên bố đã được những tài liệu này xác minh

  to bear up

  chống đỡ (vật gì)

  ủng hộ (ai)

  có nghị lực, không để cho quỵ; không thất vọng

  to be the man to bear up against misfortunes: là người có đủ nghị lực chịu đựng được những nỗi bất hạnh

  (hàng hải) tránh (gió ngược)

  to bear up for: đổi hướng để tránh gió

  to bear comparison with

  (xem) comparison

  to bear a hand

  (xem) hand

  to bear hard upon somebody

  đè nặng lên ai; đè nén ai

  to bear a part

  chịu một phần

  to bear a resemblance to

  (xem) resemblance

  to bear with somebody

  khoan thứ ai, chịu đựng ai

  to bear testimony to

  (xem) testimony

  to bear witness to

  (xem) witness

  it is now borne in upon me that...

  bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng rằng...

  * danh từ

  con gấu

  người thô lỗ, người thô tục

  (thiên văn học) chòm sao gấu

  the Great Bear: chòm sao Gấu lớn, chòm sao Đại hùng

  to be a bear for punishment

  chịu đựng được sự trừng phạt hành hạ, chịu đựng ngoan cường sự trừng phạt hành hạ

  to sell the bear's skin before one has caught the bear

  bán da gấu trước khi bắt được gấu; chưa đẻ đã đặt tên

  surly (sulky, cross) as a bear

  cau có, nhăn nhó, gắt như mắm tôm

  to take a bear by the tooth

  liều vô ích; tự dấn thân vào chỗ nguy hiểm một cách không cần thiết

  * danh từ

  sự đầu cơ giá hạ (chứng khoán); sự làm cho sụt giá (chứng khoán)

  người đầu cơ giá hạ (chứng khoán)

  * động từ

  đầu cơ giá hạ (chứng khoán)

  làm cho sụt giá (chứng khoán)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bear

  * kinh tế

  bán khống (chứng khoán)

  chịu

  chịu đựng

  đầu cơ giá xuống

  đầu gấu

  giữ

  làm cho giá xuống

  mang

  người bán khống (ở Sở giao dịch chứng khoán)

  người đầu cơ giá hạ

  người đầu cơ giá xuống

  * kỹ thuật

  đỡ

  mang

  mang tải

  sinh lợi

  cơ khí & công trình:

  chịu (đựng)

  dụng cụ đột

  máy đột (bằng tay)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bear

  massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws

  an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price

  Antonyms: bull

  have

  bear a resemblance

  bear a signature

  move while holding up or supporting

  Bear gifts

  bear a heavy load

  bear news

  bearing orders

  bring forth, "The apple tree bore delicious apples this year"

  The unidentified plant bore gorgeous flowers

  Synonyms: turn out

  take on as one's own the expenses or debts of another person

  I'll accept the charges

  She agreed to bear the responsibility

  Synonyms: take over, accept, assume

  have rightfully; of rights, titles, and offices

  She bears the title of Duchess

  He held the governorship for almost a decade

  Synonyms: hold

  Similar:

  give birth: cause to be born

  My wife had twins yesterday!

  Synonyms: deliver, birth, have

  digest: put up with something or somebody unpleasant

  I cannot bear his constant criticism

  The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks

  he learned to tolerate the heat

  She stuck out two years in a miserable marriage

  Synonyms: endure, stick out, stomach, stand, tolerate, support, brook, abide, suffer, put up

  hold: contain or hold; have within

  The jar carries wine

  The canteen holds fresh water

  This can contains water

  Synonyms: carry, contain

  yield: bring in

  interest-bearing accounts

  How much does this savings certificate pay annually?

  Synonyms: pay

  wear: have on one's person

  He wore a red ribbon

  bear a scar

  behave: behave in a certain manner

  She carried herself well

  he bore himself with dignity

  They conducted themselves well during these difficult times

  Synonyms: acquit, deport, conduct, comport, carry

  hold: support or hold in a certain manner

  She holds her head high

  He carried himself upright

  Synonyms: carry

  have a bun in the oven: be pregnant with

  She is bearing his child

  The are expecting another child in January

  I am carrying his child

  Synonyms: carry, gestate, expect