bear apron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear apron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear apron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear apron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bear apron

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sân sau hố giảm sức

    sự giảm sức thứ hai