beard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beard.

Từ điển Anh Việt

 • beard

  /biəd/

  * danh từ

  râu (người); (thực vật học) râu hạt thóc...

  ngạnh (mũi tên, lưỡi câu)

  to laught in one's beard

  cười thầm

  to laugh at somebody's beard

  cười vào mặt ai

  tìm cách lừa gạt ai; toan lừa bịp ai

  to pluck (take) by the beard

  quyết xông vào, quyết xả vào chiếm lấy

  to speak in one's beard

  nói lúng búng

  * ngoại động từ

  đương đầu với, chống cư

  to beard the lion in his den

  vào hang hùm bắt cọp con

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beard

  * kinh tế

  râu (hạt thóc)

  * kỹ thuật

  rìa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beard

  the hair growing on the lower part of a man's face

  Synonyms: face fungus, whiskers

  a tuft or growth of hairs or bristles on certain plants such as iris or grasses

  a person who diverts suspicion from someone (especially a woman who accompanies a male homosexual in order to conceal his homosexuality)

  hairy growth on or near the face of certain mammals

  go along the rim, like a beard around the chin

  Houses bearded the top of the heights

  Similar:

  byssus: tuft of strong filaments by which e.g. a mussel makes itself fast to a fixed surface