bearded iris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearded iris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearded iris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearded iris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bearded iris

    any of numerous wild or cultivated irises with hairlike structures on the falls (the drooping sepals)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).