bearded needle frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearded needle frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearded needle frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearded needle frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearded needle frame

    * kỹ thuật

    dệt may:

    khung kim móc