bearded wheatgrass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearded wheatgrass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearded wheatgrass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearded wheatgrass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bearded wheatgrass

    a wheatgrass with straight terminal awns on the flowering glumes

    Synonyms: Agropyron subsecundum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).