beardless iris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beardless iris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beardless iris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beardless iris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beardless iris

    any of numerous wild or cultivated irises having no hairs on the drooping sepals (the falls)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).