beardless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beardless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beardless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beardless.

Từ điển Anh Việt

 • beardless

  /'biədlis/

  * tính từ

  không có râu

  không có ngạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beardless

  having no beard

  Synonyms: whiskerless

  lacking hair on the face

  a smooth-faced boy of 14 years

  Synonyms: smooth-faced