face fungus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

face fungus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm face fungus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của face fungus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • face fungus

    Similar:

    beard: the hair growing on the lower part of a man's face

    Synonyms: whiskers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).