bearder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearder

    * kinh tế

    máy tách râu