beard worm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beard worm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beard worm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beard worm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beard worm

    slender animal with tentacles and a tubelike outer covering; lives on the deep ocean bottom

    Synonyms: pogonophoran

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).