bearers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearers

    * kinh tế

    chỗ tựa

    thanh đỡ