bearnaise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearnaise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearnaise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearnaise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bearnaise

    a sauce like hollandaise but made with white wine and tarragon and shallots instead of lemon juice

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).