bear note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bear note

    * kinh tế

    trái phiếu giá xuống