bearable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearable.

Từ điển Anh Việt

  • bearable

    /'beərəbl/

    * tính từ

    có thể chịu đựng được; có thể khoan thứ được

Từ điển Anh Anh - Wordnet