sufferable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sufferable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sufferable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sufferable.

Từ điển Anh Việt

  • sufferable

    /'sʌfərəbl/

    * tính từ

    có thể chịu đựng được

Từ điển Anh Anh - Wordnet