supportable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supportable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supportable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supportable.

Từ điển Anh Việt

  • supportable

    /sə'pɔ:təbl/

    * tính từ

    có thể chịu đựng được, có thể dung thứ được

    có thể chứng minh được (lý luận...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet