bearer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer.

Từ điển Anh Việt

 • bearer

  /'beərə/

  * danh từ

  người đem, người mang, người cầm (thư, điện...); người khiêng, người vác, người tải

  bearer company: đơn vị tải thương (tại trận địa)

  vật sinh lợi nhiều

  a good bearer: cây sai quả, cây nhiều hoa

  (vật lý) vật đỡ, cái giá, cái trụ

 • bearer

  (Tech) người đưa tin; bộ tuyền tin, bộ đưa tin (giữa hai thiết bị thông tin); vật chống đỡ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearer

  * kinh tế

  người cầm phiếu

  * kỹ thuật

  bệ

  bệ đỡ

  cái giá

  chất mang

  dầm

  dầm chính

  dầm chống

  dầm gối

  đường trượt

  giá đỡ

  giàn

  gối tựa

  hệ chịu lực

  trụ đỡ

  vật đỡ

  xà mái dọc

  cơ khí & công trình:

  chi tiết chịu tải

  xây dựng:

  khung đỡ mặt giáo

  rầm gối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bearer

  a messenger who bears or presents

  a bearer of good tidings

  Similar:

  carrier: someone whose employment involves carrying something

  the bonds were transmitted by carrier

  Synonyms: toter

  pallbearer: one of the mourners carrying the coffin at a funeral

  holder: the person who is in possession of a check or note or bond or document of title that is endorsed to him or to whoever holds it

  the bond was marked `payable to bearer'