bearer circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer circuit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạch mang tải