bearer frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer frame

    * kỹ thuật

    khung chịu lực