bearer class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer class

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lớp mang