bearer share nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer share nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer share giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer share.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer share

    * kinh tế

    cổ phiếu vô danh