bearer note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer note

    * kinh tế

    phiếu khoán trả cho người cầm