bearer bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearer bar

  * kỹ thuật

  dầm chống

  dầm tựa

  xây dựng:

  rầm chống

  rầm tựa