bearer form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer form

    * kinh tế

    hình thái vô danh