bearer cheque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer cheque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer cheque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer cheque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer cheque

    * kinh tế

    séc vô danh

    sức vô danh