bearer warrant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer warrant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer warrant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer warrant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer warrant

    * kinh tế

    giấy chứng quyền mua cổ phần không ghi tên