bearer service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer service.

Từ điển Anh Việt

 • bearer service

  (Tech) dịch vụ bộ truyền tin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearer service

  * kỹ thuật

  dịch vụ mạng

  điện tử & viễn thông:

  dịch vụ mang chuyển

  dịch vụ mạng chuyển