bearer securities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer securities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer securities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer securities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer securities

    * kinh tế

    chứng khoán vô danh