bearer bill of lading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer bill of lading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer bill of lading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer bill of lading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer bill of lading

    * kinh tế

    vận đơn vô danh