bearer bonds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer bonds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer bonds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer bonds.

Từ điển Anh Việt

  • Bearer bonds

    (Econ) Trái khoán không ghi tên.

    + Một loại trái khoán không yêu cầu có chứng thư chuyển nhượng vì người giữ có quyền sở hữu hợp pháp.