bearer stock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer stock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer stock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer stock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer stock

    * kinh tế

    cổ phiếu vô danh