bearer of the sword nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer of the sword nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer of the sword giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer of the sword.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bearer of the sword

    Similar:

    abu sayyaf: a small gang of terrorist thugs claiming to seek a separate Islamic state for the Muslim minority in the Philippines; uses bombing and assassination and extortion and kidnapping

    In 2001 Abu Sayyaf kidnapped twenty people and beheaded one of the American captives

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).