bearer bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer bill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer bill

    * kinh tế

    hối phiếu vô danh