bearer security nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer security nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer security giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer security.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer security

    * kinh tế

    chứng khoán vô danh