bearer clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer clause

    * kinh tế

    điều khoản cho người cầm phiếu