bearer services (bs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer services (bs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer services (bs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer services (bs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer services (bs)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ truyền tải