bearer capability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer capability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer capability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer capability.

Từ điển Anh Việt

  • bearer capability

    (Tech) khả năng bộ truyền tin