carrier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carrier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carrier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carrier.

Từ điển Anh Việt

 • carrier

  /'kæriə/ (carrier-pigeon) /'kæriə,pidʤin/

  pigeon)

  /'kæriə,pidʤin/

  * danh từ

  người đưa, người mang; người chuyên chở

  mail carrier: người đưa thư

  hãng vận tải

  commom carrier: những hãng vận tải đường bộ, đường sắt và đường thuỷ

  cái đèo hang (ở xe đạp...)

  (y học) người mang mầm bệnh; vật mang mầm bệnh

  tàu chuyên chở

  (hàng hải) tàu sân bay ((cũng) air-craft carrier)

  chim bồ câu đưa thư ((cũng) carrier pigeon)

  (kỹ thuật) vật mang, vật đỡ, giá đỡ

  (vật lý) chất mang, phần tử mang

  charge carrier: phần tử mang điện tích

 • carrier

  (Tech) vật mang, bộ phận tải; truyền sóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carrier

  * kinh tế

  băng tải

  chủ hãng vận tải

  dây chuyền

  giá đỡ

  hãng vận tải

  người chở hàng

  nhà chuyên chở

  tàu chở hàng

  vật mang

  * kỹ thuật

  bàn trượt

  bệ đỡ

  cái chặn

  chất mang

  chốt cài

  dầm

  đế

  giá

  giá dao

  giá đỡ

  giàn

  hàng không mẫu hạm

  hãng truyền thông

  hạt tải (điện)

  khung

  phân tử mang

  rầm

  sóng mang

  tàu thủy chở hàng

  tàu vận tải

  vật đỡ

  vật mang

  vấu

  xe chở

  xe đẩy

  xe goòng

  xe tải

  cơ khí & công trình:

  cái đèo hàng

  tàu (thủy) vận tải

  xây dựng:

  cấu kiện mang

  tầu sân bay

  xe trở

  dệt may:

  chất mang thuốc nhuộm

  đầu mang (mạng sợi)

  giá mang

  toán & tin:

  giá (mang)

  hóa học & vật liệu:

  hãng vận tải

  điện lạnh:

  hạt mang

  hạt tải

  phần tử tải

  giao thông & vận tải:

  người chuyên chở

  nhà vận tải

  máy bay vận tải

  phương tiện vận tải

  thiết bị chuyển tải

  y học:

  người mang mầm bệnh

  điện:

  tải ba

  vật tải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carrier

  someone whose employment involves carrying something

  the bonds were transmitted by carrier

  Synonyms: bearer, toter

  a self-propelled wheeled vehicle designed specifically to carry something

  refrigerated carriers have revolutionized the grocery business

  an inactive substance that is a vehicle for a radioactive tracer of the same substance and that assists in its recovery after some chemical reaction

  a person or firm in the business of transporting people or goods or messages

  Synonyms: common carrier

  a boy who delivers newspapers

  Synonyms: newsboy

  (medicine) a person (or animal) who has some pathogen to which he is immune but who can pass it on to others

  Synonyms: immune carrier

  a rack attached to a vehicle; for carrying luggage or skis or the like

  (genetics) an organism that possesses a recessive gene whose effect is masked by a dominant allele; the associated trait is not apparent but can be passed on to offspring

  Similar:

  aircraft carrier: a large warship that carries planes and has a long flat deck for takeoffs and landings

  Synonyms: flattop, attack aircraft carrier

  carrier wave: a radio wave that can be modulated in order to transmit a signal

  mailman: a man who delivers the mail

  Synonyms: postman, mail carrier, letter carrier