carrier-pigeon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carrier-pigeon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carrier-pigeon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carrier-pigeon.

Từ điển Anh Việt

  • carrier-pigeon

    ???