bear up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bear up

    endure cheerfully

    She bore up under the enormous strain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).