bear frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bear frame

    * kỹ thuật

    sườn chữ C